OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oboznámenie

k spracúvaniu osobných údajov fyzickou osobou – podnikateľom Mgr. Zuzanou Bratkovou – Art style  

v zmysle čl. 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(ďalej ako „Nariadenie“)

 

1.       Identifikácia Prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľom je Mgr. Zuzana Bratková – Art style, miestom podnikania Nálepkova 2038/17, 96801 Nová Baňa, IČO: 47706619 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 

 1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany  osobných údajov na adrese Nálepkova 2038/17, 96801 Nová Baňa, e-mailom na e-mailovú adresu: zuzana@art-style.sk

alebo telefonicky na telefónnom čísle 0907 354 862.

 

 1. Všeobecné informácie

 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, ak Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia/§ 19 a § 20 Zákona. V prípade, ak Prevádzkovateľ získa Vaše osobné údaje od inej osoby, ako priamo od Vás alebo napr. z verejne prístupných zdrojov, zodpovedajúcim spôsobom Vás s týmto zdrojom oboznámi.

 

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrení uvedených v Internej smernici. Ochrana Vašich osobných údajov je zásadnou prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente, a zároveň vo zverejnenom Zázname o spracovateľských činnostiach nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

 

 1. Účely spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach, ak je u Prevádzkovateľa splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 

Plnenie zmluvných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pri plnení zmluvy s Dotknutou osobou, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností. K spracovávaniu osobných údajov pri plnení zmluvných povinností dochádza napr. pri uzatváraní a plnení zmlúv  o poskytovaní služieb s dodávateľmi, pri plnení zmlúv o poskytovaní služieb v oblasti odborného poradenstva pre určenie vhodného líčenia, hairstylu a pod., ktorá je uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

 

Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje aj pri plnení zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z  predpisov o účtovníctve alebo z daňových predpisov, v zmysle ktorých je Prevádzkovateľ povinný viesť príslušnú účtovnú evidenciu, ktorá zahŕňa aj osobné údaje dotknutých osôb a pod.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby po vykonanom teste proporcionality. Oprávnený záujem Prevádzkovateľ aplikuje napr. pri vedení evidencie dodávateľov v zmluvných vzťahoch alebo napr. pri vybavovaní žiadostí z kontaktných formulárov na webovej stránke Prevádzkovateľa.

 

V prípade udeleného súhlasu Dotknutej osoby – Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na základe Vášho slobodne udeleného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, vždy výlučne na účel, na ktorý mu svoj súhlas udelíte. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu za účelom prezentácie služieb Prevádzkovateľa a to zverejnením Vašej fotografie, prípadne iných osobných údajov (meno, priezvisko), na zverejnenie ktorých udelíte Prevádzkovateľovi Váš súhlas, na webovej stránke Prevádzkovateľa a na stránkach Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych základov, pričom určenie, či ide o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku na spracovanie osobných údajov, ako aj oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo súhlas dotknutej osoby sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

 

V prípade, ak by nedošlo k poskytnutiu osobných údajov Prevádzkovateľovi, v niektorých prípadoch by nebolo možné splniť povinnosti Prevádzkovateľa uložené právnymi predpismi a/alebo zákonmi, nemohlo by dôjsť k splneniu úlohy plnenej Prevádzkovateľom vo verejnom záujme alebo by nebolo možné uzavrieť medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou zmluvu a/alebo iný zmluvný vzťah.

 

Všetky účely spracovávania osobných údajov nájdete kliknutím na Záznam o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

 

Informácie k fotografovaniu Prevádzkovateľom

 

Prevádzkovateľ poskytuje fotografické služby a služby vyhotovovania audiovizuálnych záznamov. V prípade, ak Prevádzkovateľ vykonáva tieto služby pre tretie strany, je Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa.

 

V prípade, ak Prevádzkovateľ uvedené služby uskutočňuje na svojich podujatiach, ktoré sú verejné, Prevádzkovateľ označí priestory, v ktorých sa uskutočňuje fotografovanie a vyhotovovanie audiovizuálnych záznamov viditeľným spôsobom a oboznámi prítomné osoby s fotografovaním a vyhotovovaním audiovizuálnych záznamov v daných priestoroch.

 

 1. Kategórie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky, prípadne aby mohol spracovávať osobné údaje, na ktorých spracovávanie Dotknutá osoba udelila súhlas alebo aby spracovával osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem.

 

Prevádzkovateľ spracováva prevažne identifikačné údaje fyzických osôb, prípadne zástupcov právnických osôb a ich kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa (trvalý, prechodný pobyt / miesto podnikania), dátum narodenia, IČO, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné potrebné údaje.

 

Osobné údaje, resp. kategórie spracovávaných osobných údajov sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné.

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade s internými predpismi Prevádzkovateľa, v ktorých Prevádzkovateľ stanovuje doby uchovávania jednotlivých skupín osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov. Doby uchovávania osobných údajov zaradených do príslušných informačných systémov Prevádzkovateľa sú Prevádzkovateľom určené a uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

 

V prípade Vašej požiadavky Vám poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov v Zázname o spracovateľských činnostiach.

 

 1. Práva Dotknutých osôb

 

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, a v určitých prípadoch ustanoveniami Zákona.

 

Ako Dotknutá osoba môžete prostredníctvom žiadosti realizovať u Prevádzkovateľa Vaše práva, ktorými sú:

 

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

 

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžu existovať  určité okolnosti / prípady vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov, ktoré nám budú brániť vo vymazaní Vašich osobných údajov, čo znamená,  že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.


Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 

Právo odvolať súhlas

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať písomne, e-mailom alebo ústne (osobne).

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 1. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

 

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 7. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:

 • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Zuzana Bratková – Art style, Nálepkova 2038/17, 968 01 Nová Baňa
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy zuzana@art-style.sk
 • telefonicky, na telefónnom čísle 0907 354 862,
 • ústne, na adrese sídla Prevádzkovateľa: Zuzana Bratková – Art style, Nálepkova 2038/17, 968 01 Nová Baňa, o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

 

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

 

 1. Profilovanie

 

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov.

 

 1. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií okrem prenosu osobných údajov do Spojených štátov Amerických spoločnostiam Google LLC a Microsoft Corporation, v niektorých prípadoch spracúvania Vašich osobných údajov pri vypĺňaní elektronických prihlasovacích formulárov na kurzy, školenia alebo iné podujatia organizované Prevádzkovateľom, tak, ako je uvedené pri konkrétnych účeloch spracúvania osobných údajov v Zázname o spracovateľských činnostiach. V oboch prípadoch sa tento prenos osobných údajov do Spojených štátov Amerických  uskutočňuje v súlade s /  je zabezpečený prostredníctvom EU – US Privacy Shield Framework.

 

 1. Príjemcovia

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod., ktoré sú v určitých prípadoch oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom.

 

Prevádzkovateľ poskytuje v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, medzi ktorých patria spoločnosti zabezpečujúce služby online formulárov, e-mailových klientov, webhosting webovej stránky, ako aj vedenie účtovníctva. Prevádzkovateľ má uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov so sprostredkovateľmi a vedie zoznam všetkých svojich sprostredkovateľov.

 

Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov a zároveň vedie transparentný zoznam svojich sprostredkovateľov.